Uitrukken Zondag 15 Oktober

14:34 P1 Ongeval Wegvervoer (middel hv) (Personenauto) A10L (ringweg zuid) 10,9 – ASD ASV1 HVASV OVDN

09:14 P1 Ongeval Water (Aanvaring Passagiersschip/binnenvaartschip) Surinamekade – ASN WOW OVDN JAN